Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten of met alle daarmee verband houdende handelingen (zowel voorbereidend als uitvoerend).

Omschrijving Bedrijf

Deze algemene voorwaarden gelden voor praktijk Mentaal Onderhoud.  Mentaal Onderhoud is gevestigd in Amstelveen, Fideliolaan 47 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 302 604 33. Mentaal Onderhoud richt zich op preventieve en curatieve therapie/ begeleiding bij psychosociale problematiek en training/ workshops.

Cliënt

De natuurlijke persoon die een begeleidingstraject heeft getekend en/of via een opdrachtgever een begeleidingstraject of (groeps-) training volgt bij Mentaal Onderhoud.

Opdrachtgever

De rechtspersoon die aan Mentaal Onderhoud opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van individuele begeleiding, training, workshops en aanverwante werkzaamheden.

Vertrouwelijkheid en informatie aan derden

Als psychosociaal therapeut dien ik mij te houden aan een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles wat binnen de sessies en training besproken wordt en de inhoud van mailcontact en telefonisch contact, vertrouwelijk blijft. Als psychosociaal therapeut mag ik alleen met derden hierover communiceren als cliënt daar op schriftelijke wijze toestemming voor heeft gegeven middels een daarvoor bestemd formulier opgesteld door Mentaal Onderhoud.

Tarieven

De tarieven die Mentaal onderhoud hanteert kunt u vinden op onze website www.mentaalonderhoud.nl. Mentaal Onderhoud behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen. Opdrachtgever wordt hier ten alle tijden schriftelijk van op de hoogte gebracht. Offertes zijn vrijblijvend en vervallen na 30 dagen. Overeenkomst komt tot stand wanneer de betrokken partijen mondeling of schriftelijk tot een overeenstemming zijn gekomen. Mentaal Onderhoud zal de afspraken schriftelijk vastleggen.

Betaling

Betaling van een losse sessie, een 3-sessiekaart of een training/workshop op particuliere basis kan zowel contant als giraal worden betaald. Het afgesproken bedrag dient voor aanvang van de (eerste) sessie te zijn voldaan. Geplande sessies worden opgeschort als niet (geheel) aan de betalingsverplichting voldaan is. U krijgt hier bericht over, samen met de betalingsherinnering. Contante betaling wordt voldaan bij aanvang van de geplande sessie, workshop of training. Als dit gewenst is, wordt na iedere betaling een betaalbewijs of factuur aan cliënt meegegeven.

Directe betaling door werkgevers, organisaties, opdrachtgevers die geen directe cliënt zijn, dient te geschieden door overmaking op ons rekeningnummer NL16 INGB 0003 0840 41 tnv R. Streumer o.v.v. factuurnummer. Betaaltermijn van de factuur is 14 dagen na factuurdatum.

Reeds betaalde diensten kunnen niet worden terug betaald aan cliënt of betalende partij, tenzij anders in de tussen beide opgestelde overeenkomst staat vermeld.

Verzuim Betaling

Bij een niet tijdige betaling of verzuim betaling van het gehele verschuldigde bedrag is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Mentaal Onderhoud behoudt zicht het recht om de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Indien Mentaal Onderhoud de vordering ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

Annuleren en verzetten van sessies en “no-shows”

  • Het annuleren of verzetten van een afspraak voor individuele begeleiding uiterlijk 24 uur voor aanvang van het gesprek is kosteloos.
  • Voor het annuleren of verzetten van een afspraak op dezelfde dag van de afspraak vóór 8.30 uur wordt € 20,- in rekening gebracht.
  • Voor het annuleren of verzetten van een afspraak op de dag zelf ná 8.30 uur of bij het zonder bericht niet nakomen van een afspraak (“no-show”) wordt de sessie volledig in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

Het volgen van een begeleidingstraject of training/workshop geschiedt volledig op eigen risico. Mentaal Onderhoud begeleidt en ondersteunt de cliënt zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat de gestelde doelen door de cliënt behaald zullen worden. Als Psychosociaal therapeut heb ik een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

Mentaal Onderhoud kan niet aansprakelijk worden gesteld  voor directe en/of indirecte gevolgen voor de gezondheid, letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Mentaal Onderhoud is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de trainingen of workshops.

Doorverwijzing

Als de hulpvraag, problematiek en/of situatie van de cliënt buiten het werkterrein en/of expertise van Mentaal Onderhoud valt, dan wordt cliënt doorverwezen naar de huisarts voor een verdere doorverwijzing naar een BIG geregistreerd behandelaar. De beoordeling om tot doorverwijzing over te gaan, geschiedt op basis van de door cliënt verstrekte informatie en zorgvuldige observatie van de psychosociaal therapeut.

De psychosociaal therapeut/ Mentaal Onderhoud zal de reden van doorverwijzing schriftelijk of mondeling onderbouwen. De begeleiding wordt stopgezet, tenzij anders wordt overeengekomen en dit verantwoord en door de cliënt gewenst is (denk aan ondersteunende gesprekken ter overbrugging van de wachtlijsten binnen de GGZ).

Opzegging

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk of mondeling opzeggen. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Mentaal Onderhoud, dan zal de psychosociaal therapeut in overleg met en met instemming van de cliënt zorgdragen voor een eventuele overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de cliënt toerekenbaar zijn.

Klachten

Heeft de cliënt een klacht over de manier waarop hij/zij geholpen wordt, dan wordt dit eerst met de psychosociaal therapeut/Mentaal Onderhoud besproken. Is de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kan
deze ingediend worden bij de onafhankelijk klachtenfunctionaris via ZZP-Nederland, aansluitingsnummer 11092386.