Algemene Voorwaarden

Algemene Afspraken

1. Vertrouwelijkheid
Als counsellor dien ik mij te houden aan een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles wat binnen de sessies wordt besproken en de inhoud van het mailcontact, vertrouwelijk blijft. Als counsellor mag ik alleen met derden over de inhoud van de sessies communiceren, als de cliënt in kwestie daar op schriftelijke wijze toestemming voor heeft gegeven.

2. Betrokkenheid
Om het begeleidingstraject zo goed mogelijk te doen laten slagen, wordt van zowel mij als counsellor, als van de cliënt betrokkenheid verwacht bij het proces en bij het traject.

3. Respect
De kwaliteit van het begeleidingstraject en de vertrouwelijkheid worden vergroot door wederzijds respect en zorgvuldigheid in de omgang met elkaar (counsellor en cliënt). Hierover worden aan het begin van het begeleidingstraject afspraken gemaakt met elkaar.

4. Betaling
* De betaling van een losse sessie of eenmalige workshop op particuliere basis, dient aan het einde van iedere sessie of workshop contant afgerekend te worden. Als dit gewenst is, dan kan na iedere betaling een betalingsbewijs aan cliënt worden meegegeven.
* Cliënt die kiest voor een 3 sessie kaart, kan dit contant óf giraal betalen aan Mentaal Onderhoud. Het afgesproken bedrag dient vóór aanvang van de eerste sessie/intake voldaan te zijn. Geplande sessies worden opgeschort, als niet aan de betalingsverplichting voldaan is. U krijgt hier bericht over, samen met de betalingsherinnering.
* Een cursus bestaande uit meerdere dagdelen kan contant of giraal voldaan worden aan Mentaal Onderhoud. Het afgesproken bedrag dient vóór aanvang van de eerste cursusdag voldaan te zijn. Kiest u voor een contante betaling, dan dient u het afgesproken bedrag uiterlijk op de eerste cursusdag aan Mentaal Onderhoud af te rekenen.
* Reeds betaalde diensten aan Mentaal Onderhoud, kunnen niet worden terugbetaald aan cliënt of betalende partij.

5. Verhindering
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur vóór de oorspronkelijke aanvang van de sessie te worden afgezegd of verzet. Mocht de sessie binnen 24 uur voor aanvang worden afgezegd of verzet, of mocht de cliënt zonder bericht niet verschijnen op de gemaakte afspraak, dan zal Mentaal Onderhoud de sessie volledig in rekening brengen bij de cliënt/betalende partij. Mentaal Onderhoud houdt hierbij rekening met overmacht en bijzondere omstandigheden.

6. Doorverwijzing naar (huis-)arts
Als de hulpvraag en/of situatie van de cliënt buiten het werkterrein/ expertise van Mentaal Onderhoud valt, dan wordt de cliënt doorverwezen naar de (huis-)arts. De beoordeling om tot doorverwijzing over te gaan, geschiedt op basis van de door de cliënt verstrekte informatie.